Radomsko, Łódzkie -2.0o Niedziela, 20 Stycznia 2019

PUP ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży

Miasto
Jacek Paszewski

Wnioski o zorganizowanie staży przyjmowane w dniach od 23 do 27 lipca. w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku znajdującym się na sali obsługi klientów.

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. W roku 2018, PUP będzie kierował osoby bezrobotne na staż na okres 6 miesięcy.

Planowane staże realizowane będą w ramach:

Programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły 30 lat.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku jako bezrobotne. Priorytetowo będą traktowane osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia wsparcie udzielone będzie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, natomiast w odniesieniu do osób powyżej 25 roku życia – w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - dla osób po 29 roku życia (które ukończyły 30 lat), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Programu Regionalnego „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat” i środków Rezerwy Ministra dla osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi oraz osób długotrwale bezrobotnych.

Środki z Rezerwy Ministra mogą być przeznaczone na realizację programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi oraz długotrwale bezrobotnych.

Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od jej profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą klienta w urzędzie.

Regulamin oraz aktualne wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu: ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko pok. nr 25 oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla Pracodawców. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku oraz pod nr tel. 44 683 73 56 do 58 wew. 12.

komentarze