Radomsko, Łódzkie 0o Poniedziałek, 17 Grudnia 2018
Autopromocja redakcja

Projekt zmiany studium

Miasto
Tomasz Kolmasiak

Do publicznego wglądu wyłożono projekt I fragmentarycznej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska.

Od 26 marca 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Masta, ul. Tysiąclecia 5 (pokój 202)  w godzinach od 8:00 do 15:00 będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt I fragmentarycznej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Radomska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ponadto projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.radomsko.pl/bipkod/005/007 w zakładce "Projekty do wyłożenia".

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się  10 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, o godz. 15:00. Projekt I fragmentarycznej zmiany studium dotyczy wybranych fragmentów miasta Radomska.

Uwagi do projektu zmiany studium lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Radomska na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:

- bezpośrednio lub listownie do Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko;

- za pomocą poczty elektronicznej na adres email: um@radomsko.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjne i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2018 r. Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Radomska. Uwagi złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

komentarze