Radomsko, Łódzkie 13o Niedziela, 27 Maja 2018
ważne informacje
  • 17:05 Konsultacje w sprawie przebudowy ulicy Reymonta czytaj dalej

ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie

Miasto
Jacek Paszewski

Kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosła ponad 98 mln zł., z tego ponad 8 mln pochodzi z województwa łódzkiego

Od stycznia do końca czerwca 2017 r. w całym kraju przeprowadzono ponad 265 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W konsekwencji wydano ponad 10,5 tys. decyzji wstrzymujących i cofających wypłatę zasiłków. Kwota uzyskanych z tego powodu zasiłków to prawie 7 mln zł.

Konsekwencją kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy może być wstrzymanie dalszego prawa do zasiłku. Orzecznik uznając, że ubezpieczony wcześniej odzyskał zdolność do pracy niż data wskazana w zwolnieniu, wystawia tzw. zaświadczenie korygujące. Korygowana jest data ustania czasowej niezdolności do pracy. Od wskazanej daty, zasiłek ubezpieczonemu już nie przysługuje.

Drugą z kontroli jest kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Jeżeli ubezpieczony wykorzystuje w nieprawidłowy sposób zwolnienie lekarskie, czyli np. wykonuje w czasie zwolnienia pracę zarobkową lub inne czynności, które nie są zgodne z celem wystawienia zwolnienia oraz wpływają negatywnie na proces odzyskania zdolności do pracy, ZUS cofa wypłatę za cały okres zasiłkowy, na który wystawione było aktualne zwolnienie.

Kolejnym z powodów ograniczenia wysokości wypłacanego świadczenia chorobowego jest opóźnienie w przekazaniu zwolnienia lekarskiego płatnikowi. Obniżenie to ma miejsce w przypadku niedopełnienia obowiązku dostarczenia płatnikowi zaświadczenia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania. Świadczenie w kwocie zmniejszonej o 25 proc. wypłacane jest od ósmego dnia niezdolności do pracy do czasu dostarczenia zwolnienia. Ograniczenie to dotknęło w pierwszym półroczu 2017 r. 35,9 tys. osób na łączną kwotę ponad 2,2 mln zł.

Dane dla Inspektoratu w Radomsku:

W ramach kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich cofnięto zasiłki na kwotę ponad 3 tys. zł. Nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego stwierdzono tylko w przypadku 1,2 procent skontrolowanych ubezpieczonych.

W ramach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, zasiłki skrócono w 15 kontrolowanych przypadkach, na kwotę 2400 zł.

Po utracie zatrudnienia obniżono wysokość zasiłku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 117 przypadkach. Łączna kwota obniżenia wyniosła ponad 135 tys. zł. Z powodu opóźnienia w przekazaniu do pracodawcy ZLA, uzyskano kwotę 6,5 tys.

Kontrola zwolnień w województwie łódzkim:

W województwie łódzkim w I połowie 2017 r. w ramach kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy skontrolowano łącznie 10 tys. zwolnień. Z tego w niemal siedmiu procentach (6,8%) skrócono zwolnienie poprzez wydanie zaświadczenia korygującego datę odzyskania zdolności do pracy. W wyniku tej kontroli w sumie pomniejszono wypłaty zasiłków na łączną kwotę ponad 190 tys. zł.

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego została przeprowadzona 7600 razy.  Prawidłowość wykorzystywania zwolnienia lekarskiego została zakwestionowana w niemal czterech procentach skontrolowanych przypadków (3,6%). Kwota cofniętych w wyniku tej kontroli zasiłków wyniosła ok. 257 tys. zł.

Kwota z tytułu obniżenia podstawy wymiaru zasiłku do 100 procent miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia,  po ustaniu tytułu zatrudnienia wyniosła – 8,1 mln zł. Na skutek ograniczenia wypłaty zasiłku spowodowanego opóźnieniem dostarczenia dokumentu do pracodawcy, uzyskano kwotę 185 tys. zł. W sumie więc na skutek przeprowadzonych kontroli i wprowadzonych ograniczeń, w województwie łódzkim zostały zachowane i zwrócone do Funduszu Ubezpieczeń Chorobowych kwoty w wysokości ponad 8mln 285 tys. zł.

ZAŁĄCZONE PLIKI

Monika Kiełczyńska regionalny rzecznik ZUS POBIERZ PLIK

komentarze