Radomsko, Łódzkie 10o środa, 20 Września 2017

W marcu rusza kwalifikacja wojskowa

Miasto
Jacek Paszewski

Podstawowym celem kwalifikacji wojskowej jest określenie, w oparciu o badania przeprowadzone przez Powiatową Komisję Lekarską, stopnia zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim zakłada ewidencję wojskową i wydaje książeczki wojskowe.

Kwalifikacja wojskowa odbywać się będzie w Starostwie Powiatowym w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, IV piętro, od 6 marca do 5 kwietnia 2017 r.

Objętych kwalifikacją wojskową na terenie powiatu radomszczańskiego w 2017 roku jest: 655 mężczyzn rocznika 1998; 30 roczników starszych oraz 10  kobiet.

 Harmonogram pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Radomsku:

 • Miasto Radomsko w dniach 06 -15.03.2017 r.
 • Miasto i Gmina Przedbórz w dniach 16 - 17.03.2017 r.
 • Miasto i Gmina Kamieńsk w dniu  20.03.2017 r.
 • Gmina Gomunice w dniu 21.03.2017 r.
 • Gmina Dobryszyce w dniach 22.03.2017r.
 • Gmina Żytno w dniu 23.03.2017 r.
 • Gmina Wielgomłyny w dniu 24.03.2017 r.
 • Gmina Gidle w dniach 27 - 28.03.2017 r.
 • Gmina Masłowice w dniu 28.03.2017 r.
 • Gmina Kobiele Wielkie w dniu 29.03.2017 r.
 • Gmina Lgota Wielka w dniach 29-30.03.2017 r.
 • Gmina Kodrąb w dniu 30.03.2017 r.
 • Gmina Ładzice w dniu 31.03.2017 r.
 • Gmina Radomsko w dniu 03.04.2017 r.

Kobiety – 04.04.2017 r.
Powroty z ekspertyz 05.04.2017 r.

W tym roku obowiązkiem stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej objęci zostali:

1. mężczyźni urodzeni w 1998 roku,
2. mężczyźni urodzeni w latach 1993 - 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3. osoby, urodzone w 1996 - 1997 roku które: zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie (PKLek.) za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską, za czasowo niezdolne do czynnej służby ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, trybie art. 28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1993 - 1998 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, (analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko - dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria), o których mowa w § 2 rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2010 r. Nr 54 poz. 321);
5. osoby, które ukończyły osiemnasty rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoby objęte tym obowiązkiem kończą dwadzieścia cztery lata.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej, zostanie orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

kategoria zdolności A, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej;
kategoria zdolności B, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do 24 miesięcy;
kategoria zdolności D, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;
kategoria zdolności E, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską  zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie kieruje się do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej, która orzeczenie wydała. W takim przypadku przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej może wezwać osobę odwołującą się na posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, gdzie zostanie ona poddana kolejnym badaniom lekarskim; może także zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować tę osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.

Osoby, wobec których zostanie orzeczona kategoria zdolności „A”, lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia Powiatowej Komisji Lekarskiej i założeniu ewidencji wojskowej zostają z urzędu przeniesione do rezerwy.

Osoby uznawane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej - kategoria zdolności „B” nie są przeniesione do rezerwy do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu do kategorii zdolności „A”, „D” lub „E”.

Osoby posiadające ustaloną kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B mogą za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień występować z wnioskiem o zmianę kategorii. Do wniosku osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej dołącza zaświadczenie lekarskie stwierdzające zmiany w jej stanie zdrowia, jakie nastąpiły od dnia ostatniego orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są zobowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

 Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują również rozplakatowane obwieszczenia wojewody.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, nałożona zostanie na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywna w celu przymuszenia, albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

komentarze