Radomsko, Łódzkie 21o środa, 18 Lipca 2018
Vos Logistics_Praca

Można się starać o stypendia

Miasto
Tomasz Kolmasiak

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o refundację części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30. roku życia oraz o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Nabór w/w wniosków potrwa w dniach od 28 sierpnia do 1 września 2017 r. Wnioski należy złożyć zanim Pracodawca zatrudni osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki realizacji danej formy pomocy, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej skierowanej przez urząd.
W przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej do 30 roku życia Pracodawca/Przedsiębiorca będzie zobowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego (-ych) bezrobotnego (-ych) do 30 roku życia przez okres, za który dokonywana jest refundacja, czyli przez 12 miesięcy oraz przez okres kolejnych
12 miesięcy następujących bezpośrednio po okresie refundacji. Dodatkowo Pracodawca/Przedsiębiorca będzie zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego (-ych) bezrobotnego (-ych) do 30 roku życia przez okres kolejnych 3 miesięcy w ramach efektywności zatrudnieniowej.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2017 r. wysokość refundacji wynosi 1950,00 zł + ZUS od tej kwoty.
Pracodawcy, którzy chcieliby stworzyć miejsce pracy dla osoby bezrobotnej, mogą ubiegać się o środki na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy. Środki przyznawane będą dla pracodawców prowadzących działalność na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką można wnioskować w 2017 r. to 24 000,00 zł na jedno stanowisko pracy, które będzie należało utrzymać zgodnie z zawartą umową w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy.
Refundacje wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie osób bezrobotnych do 30. roku życia oraz środki na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy realizowane będą w ramach środków Funduszu Pracy.

Ważne! Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od jej profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą klienta w urzędzie.
Wnioski o refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz o przyznanie środków na wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy dla skierowanego bezrobotnego przyjmowane będą w biurze podawczym urzędu znajdującym się na sali obsługi klientów.

Regulaminy oraz wnioski w/w form aktywizacji osób bezrobotnych dostępne są w siedzibie Urzędu przy ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla pracodawców. Szczegółowe informacje można uzyskać
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w pok. nr 28 oraz 26 oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58.

Info: PUP Radomsko

komentarze