Radomsko, Łódzkie 4o Niedziela, 19 Listopada 2017

Budżet powiatu z pozytywną opinią komisji

Powiat
Janusz Taranek

Radni Komisji Budżetowej Rady Powiatu Radomszczańskiego, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na rok 2017. Planowane dochody powiatu w roku 2017 wynosić będą ponad 104 miliony złotych, natomiast planowane wydatki uplasują się na poziomie 105 milionów złotych.

Jak wyjaśnia przewodniczący Komisji Budżetowej Henryk Białek, porównując przyszłoroczny budżet do roku obecnego, można powiedzieć, iż sytuacja powiatu jest całkiem dobra, gdyż w porównaniu do 2016 roku wydatki będą niże, a dochody wyższe.

- Środki unijne będą wyższe, będzie również więcej środków z CIT i PIT. Jest jednak jedna niepewność, chodzi o szpital. W zależności od tego, ile na koniec roku szpital wyliczy straty, o tyle będziemy musieli zmniejszyć środki przeznaczone na inwestycje – wyjaśnia Henryk Białek, dodając jednocześnie, iż planowany deficyt budżetu w wysokości 1.054 miliona złotych zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Niektórzy radni zarzucali, iż przez ciągłą pomoc udzielaną przez powiat radomszczańskiemu szpitalowi, brakuje pieniędzy na rozbudowę i remonty dróg w powiecie radomszczańskim. Jako przykład tego działania radna Bożena Nowak wskazała na przebudowę drogi Radomsko-Krzętów, która rozpoczęła się w 2000 roku i do tej pory nie została w pełni zrealizowana.

- Powiat jest właścicielem szpitala i należy dbać o jego sprawne funkcjonowanie. Na spotkaniu z wojewodą padło stwierdzenie, że to zdrowie jest najważniejsze i wszystko co wiąże się z działalnością na rzecz zdrowia powinno być najważniejsze dla naszego powiatu. Szpital funkcjonuje z powierzonych mu kontraktów, które nie wzrosły od 2012 roku. Pamiętajmy też, że zwiększone zostały pensje dla pielęgniarek, położnych i lekarzy, więc koszty wzrosły – mówi starosta Andrzej Plutecki. Starosta wyjaśnił też, że w momencie rozstrzygnięcia przetargów, zazwyczaj pojawiają się oszczędności, które można przesunąć na inne inwestycje, co oznacza, że zadania nieujęte w budżecie mogą zostać zrealizowane przy użyciu zaoszczędzonych środków.

Do najważniejszych zadań z zakresu rozbudowy sieci powiatowych dróg w 2017 roku będą należały: przebudowa drogi Kamieńsk-Pytowice, Radomsko-Sulmierzyce na odcinku Kolonia Lgota-Krzywanice, ulicy Kościowa w Radomsku, drogi powiatowej w miejscowości Wola Malowana, dokończenie I i II etapu modernizacji ulicy Jagiellońskiej w Radomsku oraz przebudowa dwóch mostów w miejscowości Gosławice.

komentarze